POLITIKA OCHRANY SÚKROMIA

 

V súvislosti so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. 4. 2016, takzvaným GDPR, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 25. mája 2018, prezentujeme požadované informácie o spracovaní Vašich osobných údajov.

 

Informácie o ochrane osobných údajov dodávateľov a zákazníkov spolupracujúcich so spoločnosťou BOLIX S.A., majiteľom značky Soltherm.

 

Správcom osobných údajov je spoločnosť BOLIX S.A. so sídlom v meste Żywiec, 34-300, ul. Stolarska 8; tel.: +48 33 475 06 00, v ktorej bol určený inšpektor pre ochranu osobných údajov: e-mail: iod@bolix.pl.

Údaje sa spracovávajú na základe čl. 6 par. 1 písmeno b GDPR, s cieľom uzavrieť a realizovať zmluvu/objednávku a realizovať činnosti predchádzajúcich realizácii zmluvy/objednávky.

Príjemcami osobných údajov môžu byť subjekty, ktoré správcovi osobných údajov poskytujú obsluhu v oblasti marketingu, IT, právnych, audítorských, poradenských a dopravných služieb.

Údaje budú spracovávané počas obdobia realizácie zmluvy/objednávky a po jej zrealizovaní počas obdobia v súlade s platnými právnymi predpismi, tak aby Správca osobných údajov splnili svoju zákonnú povinnosť.

Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom, ich úpravu, odstránenie, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo na prenos osobných údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Poskytnutie údajov je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na uzavretie zmluvy.

 

Informácie o ochrane osobných údajov pre osoby, ktoré nie sú dodávateľmi alebo zákazníkmi, budú týmto osobám poskytnuté po zhromaždení údajov.

 

 

Informácie o ochrane osobných údajov pre osoby kontaktujúce sa prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke.

 

Správcom osobných údajov je spoločnosť BOLIX S.A. so sídlom v meste Żywiec, 34-300, ul. Stolarska 8; tel.: +48 33 475 06 00, v ktorej bol určený inšpektor pre ochranu osobných údajov: e-mail: iod@bolix.pl.

Vaše osobné údaje spracovávame výlučne za účelom poskytnúť odpoveď na otázku zadanú v kontaktnom formulári. Základom pre spracovanie údajov je realizácia právne opodstatnených záujmov správcu osobných údajov, t.j. komunikácia s užívateľmi webovej stránky.

Príjemcami osobných údajov môžu byť subjekty, ktoré správcovi osobných údajov poskytujú obsluhu v oblasti IT služieb.

Vaše osobné údaje nebudú spracované dlhšie, ako je potrebné na poskytnutie odpovede, a po uplynutí tejto lehoty môžu byť spracovávané len počas obdobia stanoveného na uplatnenie prípadných nárokov.

Máte právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom, právo na ich úpravu, odstránenie, právo požadovať obmedzenie ich spracovávania, právo na prenos osobných údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Poskytnutie údajov je dobrovoľné, avšak nevyhnutné pre udelenie odpovede na zadanú otázku.

 


Vaše osobné údaje budú poskytované mimo Európskeho hospodárskeho priestoru na základe príslušných právnych záruk, ktorými sú štandardné ustanovenia o ochrane osobných údajov schválené Európskou komisiou.

 

HOTLINE

+ 421 907 630 323